Baggerbedrijf Midden Nederland wint aanbesteding Gemeente Amsterdam

Baggerbedrijf Midden Nederland (BMN) heeft met succes ingeschreven op een aanbesteding van Gemeente Amsterdam. In maart 2020 heeft Gemeente Amsterdam na het doorlopen van een Europese aanbesteding een raamovereenkomst gesloten. De raamovereenkomst is het resultaat van een intensief aanbestedingstraject.

Op welke plaatsen in Gemeente Amsterdam gaat BMN baggeren?

Vanwege de grootte van het baggerproject heeft Gemeente Amsterdam de aanbesteding verdeeld in twee percelen. BMN gaat al het baggerwerk op perceel 2 uitvoeren. Dat betekent dat we alle watergangen in stadsdelen Westpoort, West, Oost, Zuid en Zuidoost onderhouden. In totaal zal er door BMN circa 45.000 kuub slib worden ontgraven, vervoerd en gestort.

Hoe lang duurt het baggerproject in Amsterdam?

Het baggeren duurt twee jaar met een optie tot verlenging van twee keer een jaar. Eind augustus zijn we gestart met het baggeren in Amsterdam Oost op het Science Park. Amsterdam Science Park ligt in de wijk Watergraafsmeer. Bij het hele project gaat het om het baggeren van alle watergangen: van greppels en sloten tot grachten en waterplassen.  

Waarom laat Gemeente Amsterdam alle watergangen baggeren?

Opdrachtgever Verkeer & Openbare Ruimte (VOR) deed deze aanbesteding in opdracht van Gemeente Amsterdam. Gemeente Amsterdam streeft naar een vitaal watersysteem waardoor de klimaatadaptatie wordt versterkt.
Regelmatig baggeren is voor een vitaal watersysteem essentieel, omdat: watergangen steeds ondieper worden door het bezinken van zand en slib. Hierdoor worden watergangen minder goed begaanbaar. Door regelmatig te baggeren, kunnen boten en schepen ongehinderd hun weg afleggen. bagger de doorstroming van het water belemmert. Daardoor kan het water niet snel genoeg weg, wat kan leiden tot wateroverlast. bij ondiep water tijdens eventuele droogte in de zomer het slib gaat stinken, waardoor er sprake is van stankoverlast. Daarnaast kan ondiep water leiden tot sterfte bij vissen tijdens een periode van droogte of vorst.

Zijn er afspraken gemaakt over duurzaam baggeren?

Tijdens het baggeren worden daar waar mogelijk kansen benut voor duurzaamheid, onder meer op het vlak van terugdringen van uitstoot van schadelijke stoffen van in te zetten rijdend materieel. Daarnaast worden de flora en fauna beschermd middels de eigen Gedragscode Flora- en Faunawet van Gemeente Amsterdam. Verder is het baggeren een effectieve manier om de leefomgeving voor mens, dier en plant te verduurzamen en klimaatadaptatie te verbeteren.

De baggerwerkzaamheden van BMN bestaan voor dit project hoofdzakelijk uit: 

 • Voorbereidende werkzaamheden.
 • Het baggeren van watergangen.
 • Het verwijderen van begroeiing en fysische verontreiniging.
 • Het treffen van de nodige arbeidshygiënische voorzieningen en veiligheidsmaatregelen.
 • Het transporteren van de baggerspecie naar een definitieve locatie.
 • Het incidenteel uitvoeren van herstelwerk van beschoeiingen langs te baggeren watergangen.
 • Het herstellen van oevers.
 • Het herstellen van kleine gebreken langs te baggeren watergangen.
 • Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

  Wilt u net als Gemeente Amsterdam een vitaal watersysteem?
  Neem dan contact op voor meer informatie en advies!

Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op:

Ippel Dredging B.V.
Bovenburen 4, 8723 ED Koudum

info@ippeldredging.nl

06-48088813

Noord - Midden Nederland

Bovenburen 4

8723 ED Koudum

Midden - Zuid Nederland

Oude Singel 41

3421 ED Oudewater