Sportpark West End (Vinkhuizen), Gemeente Groningen

Baggerwerkzaamheden sportpark West End (Vinkhuizen)

Uit inventarisatie van de gemeente Groningen is gebleken dat de watergangen in het sportpark West End voor een gedeelte dicht geslibt zijn waardoor de waterkwaliteit achteruit ging.
De gemeente Groningen heeft Ippel Dredging de opdracht gegeven om de watergangen te ontdoen van bagger. Uit verkenning blijkt dat de te baggeren watergangen in het sportpark liggen welke veel door het verenigingsleven wordt gebruikt. Watergangen zijn relatief smal met veel begroeiïng en lastig bereikbaar vanwege de sportvelden en aanliggende fietspaden. 


Projectleider is Carl van Driel te bereiken via werkvoorbereiding@baggereningroningen.nl

Uitvoering baggerwerkzaamheden sportpark West End (Vinkhuizen)

Voorbereiding

De voorbereiding is erop gericht het werk binnen de technische mogelijkheden veilig en zorgvuldig uit te voeren en de sportvelden te ontlasten. waarbij wordt voldaan aan de geldende wet-en regelgeving. Hiervoor hebben wij in eerste instantie de te baggeren watergangen en directe omgeving in kaart gebracht en verkend. Hierbij zijn kritische locaties vastgesteld en is de wijze van uitvoering afgestemd. 

Ecologie

In opdracht van de gemeente Groningen heeft bureau Waardenburg de effecten van de beschermde soorten in beeld gebracht. De conclusies en adviezen uit deze rapportage zijn verwerkt in een ecologisch werkplan waaruit is gebleken dat bij de baggerwerkzaamheden met het volgende rekening moet worden gehouden:

 • Bij een watertemperatuur boven de 25 graden of bij ijsvorming wordt niet gebaggerd. 
 • Bij het baggeren moet aanwezige fauna kunnen uitwijken. Bij het baggeren richting gesloten uiteinden wordt de watergang vooraf gecontroleerd en zo nodig afgevist.
 • Om vleermuizen niet te verstoren wordt overdag gewerkt. (werktijden zijn van 07.00 uur in de ochtend tot max 19.00 uur in de avond)
 • Controle van de te baggeren watergangen en de directe omgeving op het voorkomen van nesten. 
 • Binnen een straal van 25 meter van een nest worden geen werkzaamheden uitgevoerd. 

Gezien de voorkomende soorten zoals genoemd in het rapport voldoen de bovenstaande maatregelen. Echter is het rapport gebaseerd op bestaande gegevens, voor het in beeld brengen van de actuele soorten vind voorafgaand aan de werkzaamheden een locatie inspectie door onze ecoloog plaats. 

Communicatie omgeving

Voor de communicatie richting belanghebbenden om omwonenden te informeren wordt een bewonersbrief verspreid in de directe omgeving en tevens wordt op de website van sportpark West End vermeld dat er een inloopavond georganiseerd wordt  op woensdag 19 december van 17.00 uur tot 19.00 uur bij het Van der Valk hotel aan de Borchsingel 53 te Eelderwolde om eventuele vragen te beantwoorden en u over de planning en werkzaamheden te kunnen informeren. Ook zullen wij de mensen welke op de inloopavond zijn geweest wekelijks een update versturen per mail van de stand van de werkzaamheden. Ook kunt u op onze website de nodige informatie vinden. 

Duurzaamheid

Bij het baggerwerk en zijn de volgende onderwerpen belangrijk voor het duurzaam werken.

 • Beperken van C02 uitstoot door machines. Hiervoor hebben onze medewerkers een training " het nieuwe draaien " en "het nieuwe rijden ", gevolgd. Daarnaast maken wij gebruik van een milieuvriendelijke brandstof genoemd blauwe diesel welke wordt gemaakt uit plantaardige afvalolieën. Welke dus 100% fossielvrij is. Ook de hybride machines binnen ons machinepark kunnen ingezet worden.
 • De vrijgekomen baggerspecie wordt gedeeltelijk opnieuw hergebruikt en wordt als afdeklaag op de voormalige stortlocatie " het witte lam " gebruikt waardoor tussenopslag en extra bewerkingen niet meer van toepassing zijn en daardoor minder Co2 uitstoot door machines wordt uitgestoten.
 • Overige vrijkomende materialen zoals bijvoorbeeld groen, hout, ijzer, etc worden gescheiden en zullen worden hergebruikt. 

Uitvoeringsmethode

Voorafgaand aan het baggerwerk worden de te baggeren watergangen als werkterrein ingericht. De volgende voorzieningen zullen bij de start van de werkzaamheden dan ook aanwezig zijn:

 • Een schaftkeet welke wordt opgesteld op een centraal punt in de nabijheid van het sportpark
 • Toilletvoorziening welke bij de schaftkeet word geplaatst. 
 • Aanbrengen van rijplaten en schotten ter bescherming van de ondergrond.
 • Aanbrengen van boombescherming.
 • Verkeersvoorzieningen
 • Veiligheidsvoorzieningen
 • Rijplatenbaan vanaf de opstellingslocaties tot aan de openbare weg. 

De ligging van de opstellocaties en platenbanen voor sportveld West End zijn weergegeven in de tekening. TI18162-UIT-01.b_Sportvelden Vinkhuizen.pdf

Gezien de veelal slechte bereikbaarheid van de water-gangen en om beschadiging van de naastgelegen sportvelden te beperken wordt het baggerwerk zoveel mogelijk vanaf het water uitgevoerd met behulp van een kleine schuifboot. Op de overslag-locaties wordt de baggerspecie met een mobiele kraan overgeslagen in vrachtwagens. Voor de afvoer van de baggerspecie wordt vanaf de overslaglocaties naar de openbare weg rijplaten neergelegd voor de bescherming van de ondergrond en/of verhardingen. De transportroutes over de openbare weg zijn op de tekening weergegeven. Bomen nabij de overslaglocaties en langs de rijplaten worden beschermd tegen beschadigingen.

De baggerwerkzaamheden worden als volgt verricht:

Vak 1
Vak 1 ligt aan de westzijde van de sportvelden. In de watergang zijn twee dammen met duikers aan-wezig. Op de dammen worden overslaglocaties ingericht. Hiervoor is voldoende ruimte aanwezig. Wel wordt het (onverharde) looppad gestremd. De baggerspecie wordt met de schuifboot richting de overslaglocaties geschoven en ter plaats overgeslagen in vrachtwagens. Vanaf de overslaglocaties worden rijplaten tot aan de Diamantlaan gelegd. Hierbij wordt het fietspad gekruist. Fietsers worden met borden geattendeerd op de aanwezige rijplaten en aan het eind van elke werkdag worden de platen naast het fietspad gelegd. Vanaf de Diamantlaan rijden de vrachtwagens over het Hoendiep naar Laan 1940-1945.

Vak 2
Vak 2 ligt in de hoek van de Diamantlaan/Protonstraat en langs de zuidzijde van de sportvelden, langs de Protonstraat. Voor het verwijderen van de baggerspecie wordt een overslaglocatie op de zuidelijke dam (zie vak 1) en aan de oostzijde van vak 2 in de bocht van de Protonstraat ingericht. Vanaf de overslaglocaties worden rijplaten tot aan de openbare weg gelegd. Bij het te kruizen fietspad worden borden aangebracht en aan het eind van elke werkdag worden de platen naast het fietspad gelegd. De vrachtwagens rijden vanaf de Protonstraat links de Diamantlaan op.

Vak 3
Vak 3 ligt langs de oostzijde van de sportvelden en loopt parallel aan een fietspad. Halverwege dit vak wordt een overslaglocatie ingericht. De baggerspecie uit het noordelijk deel van dit vak wordt naar deze overslaglocatie geschoven en ter plaats overgeslagen in vrachtwagens. Vanaf de opstellocatie worden rijplaten over het fietspad aangebracht tot aan Electronstraat. Het fietspad is tijdens het werk ongeveer een week gestremd. In overleg met de gemeente moet een omleidingsroute worden bepaald. Het zuidelijk deel van dit vak wordt met de kraan vanaf de kant gebaggerd en direct in vrachtwagens gedeponeerd. De vrachtwagens rijden via de Electronweg en Atoomweg naar het Hoendiep.

Vak 4
In de noordoosthoek van de sportvelden ligt vak 4. De baggerspecie uit vak 4 wordt naar de overslag-locatie aan de westzijde geschoven en ter plaatse overgeslagen in vrachtwagens. Via de platenbaan (tot aan de Zilverlaan) wordt de specie afgevoerd. Het fietspad is tijdens het werk afgesloten.

Vak 12
Vak 12 is vanwege de dichte begroeiing slecht bereikbaar. Aan beide uiteinden van de watergang worden overslaglocaties ingericht. Aan de oostzijde is hiervoor voldoende ruimte aanwezig nabij de toegang tot de sportvelden. De baggerspecie wordt afgevoerd via de Zilverlaan en Metaallaan naar de Diamantlaan.
Aan de westzijde ligt de overslaglocatie langs de Diamantlaan. Voor de afvoer van de baggerspecie moeten hier het voet- en fietspad met rijplaten worden gekruist. Fietsers en voetgangers worden met borden geattendeerd op de aanwezige rijplaten en aan het eind van elke werkdag worden de platen naast de paden gelegd. Vanaf de Diamantlaan rijden de vrachtwagens over het Hoendiep naar Laan 1940-1945.

Vak 13
Ook vak 13 loopt door een sterk begroeid gebied. Vanwege de knik in de watergang moeten aan beide zijden overslaglocaties worden ingericht. Aan de oostzijde ligt deze overslag nabij de overslag van vak 4. Het fietspad is tijdens het werk afgesloten, Aan de westzijde ligt de overslaglocatie nabij de toegang tot de sportvelden (zie oostzijde vak 12). De baggerspecie wordt afgevoerd via de Zilverlaan en Metaallaan naar de Diamantlaan.

Planning

 Start van de werkzaamheden vind plaats rond 7 januari 2019 en zal ruim 5 - 6 weken in beslag nemen. Een en ander is afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Overlast

Ondanks een zorgvuldige voorbereiding en werkwijze is er altijd kans op schade of overlast. Overlast kan worden gemeld via het mailadres: klachten@baggereningroningen.nl of uiteraard kunt u het ook via onze website aan ons doorgeven. 

De klachten worden via onderstaand stappenplan afgehandeld en aan u terug gekoppeld.