Noorderplantsoen Gemeente Groningen

Baggerwerkzaamheden Noorderplantsoen

Uit inventarisatie van de gemeente Groningen is gebleken dat de watergangen in het Noorderplantsoen voor een gedeelte dicht geslibt zijn waardoor de waterkwaliteit achteruit ging.
De gemeente Groningen heeft Ippel Dredging de opdracht gegeven om de watergangen te ontdoen van bagger. Uit verkenning blijkt dat de te baggeren watergangen in het Noorderplantsoen in een kwetsbare omgeving liggen. Watergangen liggen in een intensief gebruikt park en de omliggende wegen zijn relatief smal. 


Projectleider is Carl van Driel te bereiken via werkvoorbereiding@baggereningroningen.nl

Uitvoering baggerwerkzaamheden Noorderplantsoen:

Voorbereiding

De voorbereiding is erop gericht het werk binnen de technische mogelijkheden veilig en zorgvuldig uit te voeren, waarbij wordt voldaan aan de geldende wet-en regelgeving. Hiervoor hebben wij in eerste instantie de te baggeren watergangen en directe omgeving in kaart gebracht en verkend. Hierbij zijn kritische locaties vastgesteld en is de wijze van uitvoering afgestemd. 

Ecologie

In opdracht van de gemeente Groningen heeft bureau Waardenburg de effecten van de beschermde soorten in beeld gebracht. De conclusies en adviezen uit deze rapportage zijn verwerkt in een ecologisch werkplan waaruit is gebleken dat bij de baggerwerkzaamheden met het volgende rekening moet worden gehouden:

 • Bij een watertemperatuur boven de 25 graden of bij ijsvorming wordt niet gebaggerd. 
 • Bij het baggeren moet aanwezige fauna kunnen uitwijken. Bij het baggeren richting gesloten uiteinden wordt de watergang vooraf gecontroleerd en zo nodig afgevist.
 • Om vleermuizen niet te verstoren wordt overdag gewerkt. (werktijden zijn van 07.00 uur in de ochtend tot max 19.00 uur in de avond)
 • Controle van de te baggeren watergangen en de directe omgeving op het voorkomen van nesten. 
 • Binnen een straal van 25 meter van een nest worden geen werkzaamheden uitgevoerd. 

Gezien de voorkomende soorten zoals genoemd in het rapport voldoen de bovenstaande maatregelen. Echter is het rapport gebaseerd op bestaande gegevens, voor het in beeld brengen van de actuele soorten vind voorafgaand aan de werkzaamheden een locatie inspectie door onze ecoloog plaats. 

Communicatie omgeving

Voor de communicatie richting belanghebbenden en omwonenden wordt een bewonersbrief.pdf verspreid in de directe omgeving en wordt een inloopavond georganiseerd om eventuele vragen te beantwoorden en u over de planning en werkzaamheden te kunnen informeren. Ook zullen er een aantal borden worden geplaatst waarop informatie is te vinden en zal er wekelijks een vragenuurtje worden georganiseerd in de keet welke in het Noorderplantsoen is gestationeerd. Ook zullen wij de mensen welke op de inloopavond zijn geweest wekelijks een update versturen per mail van de stand van de werkzaamheden. Ook kunt u op onze website de nodige informatie vinden. 


Duurzaamheid

Bij het baggerwerk en zijn de volgende onderwerpen belangrijk voor het duurzaam werken.

 • Beperken van C02 uitstoot door machines. Hiervoor hebben onze medewerkers een training " het nieuwe draaien " en "het nieuwe rijden ", gevolgd. Daarnaast maken wij gebruik van een milieuvriendelijke brandstof genoemd blauwe diesel welke wordt gemaakt uit plantaardige afvalolieën. Welke dus 100% fossielvrij is. Ook de hybride machines binnen ons machinepark kunnen ingezet worden.
 • De vrijgekomen baggerspecie wordt opnieuw hergebruikt en wordt als afdeklaag op de voormalige stortlocatie " het witte lam " gebruikt waardoor tussenopslag en extra bewerkingen niet meer van toepassing zijn en daardoor minder Co2 uitstoot door machines wordt uitgestoten.
 • Overige vrijkomende materialen zoals bijvoorbeeld groen, hout, ijzer, etc worden gescheiden en zullen worden hergebruikt. 

Uitvoeringsmethode

Voorafgaand aan het baggerwerk worden de te baggeren watergangen als werkterrein ingericht. De volgende voorzieningen zullen bij de start van de werkzaamheden dan ook aanwezig zijn:

 • Een schaftkeet welke wordt opgesteld op een centraal punt in het Noorderplantsoen waar ook het wekelijkse inloopuurtje zal worden georganiseerd. 
 • Toilletvoorziening welke bij de schaftkeet word geplaatst. 
 • Aanbrengen van rijplaten en schotten ter bescherming van het Noorderplantsoen.
 • Aanbrengen van boombescherming nabij de opstellocaties.
 • Verkeersvoorzieningen
 • Veiligheidsvoorzieningen
 • Rijplatenbaan vanaf de opstellingslocaties tot aan de openbare weg. 

De ligging van de opstellocaties en platenbanen voor het Noorderplantsoen zijn weergegeven in de tekening. TI18162-UIT-NP-01_Noorderplantsoen (003).pdf 

De baggerwerkzaamheden worden vanaf het water verricht en worden meerdere baggersets gelijktijdig ingezet. Dit wordt door middel van schuifboten richting de overslaglocaties onder water geschoven en bij de overslaglocatie door middel van een kraan overgeslagen in vrachtwagens. Gezien de afmetingen en de vormen van de watergangen in het Noorderplantsoen moeten er meerdere overslaglocaties worden ingericht. Ook bestaat de mogelijkheid dat we gebruik gaan maken van een drijvende kraan welke de bagger deponeert in beunbakjes welke met een klein bootje naar de overslaglocaties word gevaren. Waarna de bagger weer word overgeslagen in vrachtwagens. 
Planning

 Start van de werkzaamheden vind plaats rond 4 februari 2019 en zullen ruim 10 weken in beslag nemen. Een en ander is afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Overlast

Ondanks een zorgvuldige voorbereiding en werkwijze is er altijd kans op schade of overlast. Overlast kan worden gemeld via het mailadres: klachten@baggereningroningen.nl of uiteraard kunt u het ook via onze website aan ons doorgeven. 

De klachten worden via onderstaand stappenplan afgehandeld en aan u terug gekoppeld.

Op de site van de focus Groningen is een leuk informatief artikel te lezen over de baggerwerkzaamheden.