Corpus Den Hoorn, Gemeente Groningen

Baggerwerkzaamheden Corpus den Hoorn

Uit inventarisatie van de gemeente Groningen is gebleken dat de watergangen in de wijk Corpus den Hoorn voor een gedeelte dicht geslibt zijn waardoor de waterkwaliteit achteruit ging.
De gemeente Groningen heeft Ippel Dredging de opdracht gegeven om de watergangen te ontdoen van bagger. Uit verkenning blijkt dat de te baggeren watergangen in de wijk  Corpus den Hoorn in het algemeen smal en lastig bereikbaar zijn en liggen in woonwijken en langs een vakantiepark. Onze voorbereiding is er dan ook met name op gericht overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken mede door inzet van kleinschalig materieel. 


Projectleider is Carl van Driel te bereiken via werkvoorbereiding@baggereningroningen.nl


Uitvoering baggerwerkzaamheden Corpus den Hoorn:

Voorbereiding

De voorbereiding is erop gericht het werk binnen de technische mogelijkheden veilig en zorgvuldig uit te voeren, waarbij wordt voldaan aan de geldende wet-en regelgeving. Hiervoor hebben wij in eerste instantie de te baggeren watergangen en directe omgeving in kaart gebracht en verkend. Hierbij zijn kritische locaties vastgesteld en is de wijze van uitvoering afgestemd. 

Ecologie

In opdracht van de gemeente Groningen heeft bureau Waardenburg de effecten van de beschermde soorten in beeld gebracht. De conclusies en adviezen uit deze rapportage zijn verwerkt in een ecologisch werkplan waaruit is gebleken dat bij de baggerwerkzaamheden met het volgende rekening moet worden gehouden:

 • In vak 10 nabij de Den Uylstraat moet de aanwezige zwanenbloem en gele lis worden gespaard.
 • Een deel van de watervegetatie moet blijven staan.
 • Indien bomen de watergang belemmeren kunnen deze worden gesnoeid.
 • Bij een watertemperatuur boven de 25 graden of bij ijsvorming wordt niet gebaggerd. 
 • Bij het baggeren moet aanwezige fauna kunnen uitwijken. Bij het baggeren richting gesloten uiteinden wordt de watergang vooraf gecontroleerd en zo nodig afgevist.
 • Om vleermuizen niet te verstoren wordt overdag gewerkt. (werktijden zijn van 07.00 uur in de ochtend tot max 19.00 uur in de avond)
 • Controle van de te baggeren watergangen en de directe omgeving op het voorkomen van nesten. 
 • Binnen een straal van 25 meter van een nest worden geen werkzaamheden uitgevoerd. 

Gezien de voorkomende soorten zoals genoemd in het rapport voldoen de bovenstaande maatregelen. Echter is het rapport gebaseerd op bestaande gegevens, voor het in beeld brengen van de actuele soorten vind voorafgaand aan de werkzaamheden een locatie inspectie door onze ecoloog plaats. 

Communicatie omgeving

Voor de communicatie richting belanghebbenden om omwonenden te informeren wordt een bewonersbrief verspreid in de directe omgeving en tevens wordt op de website van Corpus den Hoorn vermeld dat er een inloopavond georganiseerd wordt  op woensdag 19 december van 19.00 uur tot 21.00 uur bij het Van der Valk hotel aan de Borchsingel 53 te Eelderwolde om eventuele vragen te beantwoorden en u over de planning en werkzaamheden te kunnen informeren. Ook zullen wij de mensen welke op de inloopavond zijn geweest wekelijks een update versturen per mail van de stand van de werkzaamheden. Ook kunt u op onze website de nodige informatie vinden. 

Duurzaamheid

Bij het baggerwerk en zijn de volgende onderwerpen belangrijk voor het duurzaam werken.

 • Beperken van C02 uitstoot door machines. Hiervoor hebben onze medewerkers een training " het nieuwe draaien " en "het nieuwe rijden ", gevolgd. Daarnaast maken wij gebruik van een milieuvriendelijke brandstof genoemd blauwe diesel welke wordt gemaakt uit plantaardige afvalolieën. Welke dus 100% fossielvrij is. Ook de hybride machines binnen ons machinepark kunnen ingezet worden.
 • De vrijgekomen baggerspecie kan deels opnieuw worden hergebruikt en wordt als afdeklaag op de voormalige stortlocatie " het witte lam " gebruikt waardoor tussenopslag en extra bewerkingen niet meer van toepassing zijn en daardoor minder Co2 uitstoot door machines wordt uitgestoten. 
 • Overige vrijkomende materialen zoals bijvoorbeeld groen, hout, ijzer, etc worden gescheiden en zullen worden hergebruikt. 

Uitvoeringsmethode

Voorafgaand aan het baggerwerk worden de te baggeren watergangen als werkterrein ingericht. De volgende voorzieningen zullen bij de start van de werkzaamheden dan ook aanwezig zijn:

 • Een schaftkeet welke wordt opgesteld op een centraal punt in de wijk.
 • Toilletvoorziening welke bij de schaftkeet word geplaatst. 
 • Aanbrengen van rijplaten en schotten ter bescherming van de ondergrond.
 • Aanbrengen van boombescherming.
 • Verkeersvoorzieningen
 • Veiligheidsvoorzieningen
 • Rijplatenbaan vanaf de opstellingslocaties tot aan de openbare weg. 

De ligging van de opstellocaties en platenbanen voor Corpus den Hoorn zijn weergegeven in de tekening. TI18162-UIT-01.c_Corpus den Hoorn_V2.jpg

De baggerwerkzaamheden worden als volgt verricht:

Vak 1
De baggerspecie uit vak 1 wordt met de schuifboot richting de overslaglocatie aan de zuidzuide van het vak geschoven en ter plaats overgeslagen in vrachtwagens. De afvoer vindt plaats via het naastgelegen fiets richting het noorden, afbuigend naar het oosten. Het fietspad wordt tijdens het werk afgesloten. Een mogelijke omleidingsroute voor de fietsers moet nog worden bepaald.


Vak 2 
bevat voor een deel asbest. De asbesthoudende baggerspecie moet onder 3T-condities worden verwijderd. De te nemen veiligheidsvoorzieningen worden in het V&G-plan nader uitgewerkt. De baggerspecie in het noordelijke deel van de watergang wordt geschoven naar de noordzijde en ter plaatse overgeslagen in vrachtwagens. De vrachtwagens volgen dezelfde afvoerroute als bij vak 1. Het zuidelijke deel van de watergang (vanaf vak 2.1) wordt geheel als asbesthoudend aangemerkt. Deze baggerspecie wordt geschoven naar de zuidzijde en ter plaatse overgeslagen in vrachtwagens. Gezien de lengte van de watergang wordt de bagger in een paar ‘slagen’ geschoven.

Vak 3
De overslaglocatie bij vak 3 richten we aan de westzijde in. Vanaf de overslaglocatie worden over het voetpad rijplaten gelegd tot aan de Schweitzerlaan. Gezien de krappe ruimten worden de bomen voorzien van boombescherming.

Vak 4
De baggerspecie uit het westelijk deel van vak 4 wordt naar de overslaglocatie aan de westzijde geschoven en ter plaatse overgeslagen in vrachtwagens. Via de platenbaan (tot aan de Schweitzer-laan) wordt de specie afgevoerd. De bomen langs de platenbaan worden voorzien van bescherming. Het oostelijk deel van deze watergang wordt geschoven naar de oostzijde en ter plaatse over-geslagen. Afvoer vindt plaats via de platenbaan richting Laan Corpus den Hoorn.

Vak 5
Voor het baggeren van vak 5 langs de Hoornse Schans worden vier overslaglocaties ingericht. Vanaf de overslaglocaties tot de openbare weg worden platenbanen gelegd.

Vak 6
In vak 6 overschrijdt het zinkgehalte in de waterbodem de interventiewaarde. Hier gelden de veilig-heidsvoorzieningen conform het Basispakket. De te nemen veiligheidsvoorzieningen worden in het V&G-plan nader uitgewerkt. Aangezien slechts een klein deel van vak 6 wordt gebaggerd moet verspreiding van de verontreinigde baggerspecie worden voorkomen. Hiervoor wordt een slibscherm geplaatst. De baggerspecie wordt richting de noordzijde van de watergang geschoven en ter plaatse overgeslagen. Via een platenbaan tot aan de Wichmannstraat wordt de bagger afgevoerd. De bomen langs de platenbaan worden voorzien van boombescherming.

Vak 7
Zowel aan de noord- als aan de zuidzijde van vak 7 worden overslaglocaties ingericht. De bagger-specie wordt hierheen geschoven en geladen in vrachtwagens. Vanaf de overslaglocaties worden platen gelegd tot respectievelijk de Schaaksport en Den Uylstraat.

Vak 8 en een deel van vak 9 worden vanaf de Laan Corpus den Hoorn gebaggerd. Deze watergang is zeer smal en goed bereikbaar vanaf de kant. De baggerspecie wordt rechtstreeks in vrachtwagens geladen en afgevoerd.

Vak 9
Aan beide zijden van de zuidelijk gelegen watergang van vak 9 worden opstellocaties ingericht. De baggerspecie wordt naar deze locaties geschoven en overgeslagen in vrachtwagens. Vanaf de Laan Corpus den Hoorn en Den Uylstraat wordt de baggerspecie per vrachtwagen afgevoerd.

Vak 10
Voor het baggeren van vak 10 worden drie overslaglocaties ingericht: langs de Den Uylstraat, de Laan Corpus den Hoorn en langs het fietspad op de Onlangsedijk. Vanaf de overslaglocaties worden platenbanen gelegd tot aan de openbare weg.

Planning

 Start van de werkzaamheden vind plaats rond 7 januari 2019 en zal ruim 5 - 6 weken in beslag nemen. Een en ander is afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Overlast

Ondanks een zorgvuldige voorbereiding en werkwijze is er altijd kans op schade of overlast. Overlast kan worden gemeld via het mailadres: klachten@baggereningroningen.nl of uiteraard kunt u het ook via onze website aan ons doorgeven. 

De klachten worden via onderstaand stappenplan afgehandeld en aan u terug gekoppeld.