Baggeren met aandacht voor de natuur

Wanneer we baggeren willen we dit doen met respect voor de natuur en alle ecologische systemen. Daarom vindt er altijd een ecologisch onderzoek plaats voordat we op een baggerlocatie aan de slag gaan. En ook tijdens de uitvoering houden we de flora en fauna nauwlettend in de gaten. Wat dit precies inhoudt?.

Wanneer we baggeren willen we dit doen met respect voor de natuur en alle ecologische systemen. Daarom vindt er altijd een ecologisch onderzoek plaats voordat we op een baggerlocatie aan de slag gaan. En ook tijdens de uitvoering houden we de flora en fauna nauwlettend in de gaten. Wat dit precies inhoudt? Dat leest u hieronder.

Ecologisch onderzoek vooraf

Behoud en verbeteren biodiversiteit, dat is voor ons belangrijk. Voor we beginnen, toetsen wij daarom onze werkzaamheden aan de Wet Natuurbescherming en het Natuurnetwerk:

 • Bronnenonderzoek: informatie Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland, raadplegen diverse websites natuurverenigingen en waarneming.nl
 • Oriënterend veldbezoek: inspectie van oevers en watergangen op het voorkomen van beschermde soorten en leefomgeving door ecoloog
 • Vaststellen huidige ecologische waarde werkgebied en aanwezige beschermde soorten
 • Vaststellen mitigerende maatregelen bij uitvoering

Opstellen ecologisch werkprotocol

Op basis van het ecologisch onderzoek en de geldende gedragscode stellen we voor de uitvoering van een deelopdracht een ecologisch werkprotocol (ontwerpfase) op. In dit werkprotocol behandelen we onder andere:

 • Gunstigste periode van uitvoering (afhankelijk van soort, temperatuur)
 • Wijze van uitvoering (richting open water, afvissen bij baggeren richting gesloten deel, oevers ongemoeid laten, controle baggerspecie op vissen en mosselen)
 • Informatiebladen beschermde soorten
 • Zorgplicht algemene soorten
 • Uitwerking Algemeen Zorgvuldig Handelen en Specifiek Zorgvuldig Handelen
 • Dagrapporten voor metingen en controles, incidenten en waarnemingen

Daadwerkelijke uitvoering

 • Bij de uitvoering van het baggerwerk houden wij als volgt rekening met de flora en fauna:
 • Instructie aan onze medewerkers bij het opstarten van de werkzaamheden aan de hand van het ecologisch onderzoek en werkprotocol. Hierbij benadrukken wij het voorkomen van beschermde soorten en onze zorgplicht in het algemeen.
 • Inrichten overslaglocaties en werkterrein. Bij de keuze van de locaties voor overslaglocaties houden wij rekening met de vluchtmogelijkheid voor vissen. Wanneer deze mogelijkheid niet aanwezig is, vissen wij het betreffende traject af en verplaatsen de vissen naar een andere watergang. Bij bomen in de directe omgeving van de overslaglocatie brengen we boombescherming aan.
 • Gedurende de uitvoering wordt dagelijks de watertemperatuur gemeten en in het broedseizoen de oevers geïnspecteerd. Bij een te lage (< 0 graden) of te hoge (> 25 graden) temperatuur baggeren we niet. We markeren eventuele nesten en we storen broedende vogels niet.
 • Niet baggeren direct langs oevers, zodat vegetatie in de oeverstrook met aanwezige fauna behouden blijft.
 • Controle verspreide baggerspecie op vissen en mosselen en terugzetten van de dieren.
 • Elke twee weken inventariseert onze ecoloog de geplande watergangen. Hij markeert aanwezige beschermde of bijzondere flora en fauna. Zo nodig nemen we aanvullende maatregelen.

De uitvoerder is verantwoordelijk voor het bijhouden van het werkprotocol tijdens de uitvoeringsfase. Na afloop evalueren we de werkwijze en verbeteren we deze eventueel voor een volgende deelopdracht.

Wat kunnen wij nog meer doen?

Naast de maatregelen voor het behoud van flora en fauna zoals hierboven beschreven zien wij de volgende mogelijkheden voor het verbeteren van de biodiversiteit:

 • Aanleg van natuurvriendelijke oevers. Afhankelijk van de beschikbare ruimte in het water en op de oevers kunnen in combinatie met het baggerwerk natuurvriendelijke oevers worden aangelegd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van vrijkomende baggerspecie door bijvoorbeeld het aanbrengen van een vooroever met een onderwaterbeschoeiing.
 • Aanleg van verdiepte delen in de watergang. Door variatie in waterdiepten ontstaat meer diversiteit in de planten. Vissen kunnen in verdiepte delen schuilen tegen opwarming van het water.
 • Aanleg verbindingen tussen waterpartijen. Verbindingen tussen waterpartijen bevordert de verspreiding van planten en dieren. Verbeteringen kunnen hierbij worden behaald door de aanleg van vistrappen, maar ook door het goed vrijhouden van duikers en het voorkomen van geïsoleerde vijverpartijen.
 • Vanzelfsprekend denken wij ook aan het aanplanten van nieuwe planten. Dit heeft echter alleen zin als de habitat voldoet aan de voorwaarden voor de plant. Door het realiseren van de juiste habitat en waterkwaliteit ontstaat vanzelf de bijbehorende flora en fauna.

Bij de voorbereiding van de deelopdrachten inventariseren wij de mogelijkheden voor deze maatregelen en presenteren deze bij de gemeente.

Vragen? Neem gerust contact op

Wilt u meer weten over ecologisch en duurzaam baggeren? Of heeft u vragen over uw specifieke situatie? Neemt u dan gerust contact met ons op. We helpen u graag!

Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op:

Ippel Dredging B.V.
Bovenburen 4, 8723 ED Koudum

info@ippeldredging.nl

06-48088813

Hoofdvestiging

Bovenburen 4

8723 ED Koudum